Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56971Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56971