Bài tập nguyên lý kế toán : những nội dung cần nhớ, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Phần bài tập tự rèn luyện. Phần bài tập tổng hợp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57020Bài tập nguyên lý kế toán : những nội dung cần nhớ, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Phần bài tập tự rèn luyện. Phần bài tập tổng hợp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57020