Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57081Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57081