Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57148Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57148