Mô phỏng dòng tách bờ (RIP current) khu vực bãi biển phía nam Nhơn Lý, Bình Định bằng mô hình toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57198Mô phỏng dòng tách bờ (RIP current) khu vực bãi biển phía nam Nhơn Lý, Bình Định bằng mô hình toán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57198