Ẩn dụ trong ngôn ngữ kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57247Ẩn dụ trong ngôn ngữ kinh tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57247