Một số khuyết điểm lớn trong Phần thứ bảy của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57251Một số khuyết điểm lớn trong Phần thứ bảy của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57251