Nghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57263Nghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57263