Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại: Sưu tầm và giá trị tư liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57300Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại: Sưu tầm và giá trị tư liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57300