Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước ta

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước ta

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328