Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-08-17T07:43:52Z-
dc.date.available2017-08-17T07:43:52Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2004). Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước ta. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế- Luật, 20, 4, 39-46.-
dc.identifier.issn2588-1167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328-
dc.description.abstractQua hơn 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thế khắng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta; bước đầu đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ hoá cũng chính là để phát huy các tiêm năng, tài năng của con người và các năng lực xã hội, cũng chính là phát huy nội lực. Tuy nhiên sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, còn nhiều việc phải làm. Trong phạm vi bài viêt này, tác giá tập trung tìm hiểu từ nhữ n g vấn đề lý luận cơ bán về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đến thực tiễn áp dụng trong 5 năm qua ở Việt Nam và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quá của công tác này trong thời gian tới.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế- Luật-
dc.subjectQuy chế dân chủen_US
dc.subjectCấp xãen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectHiện nayen_US
dc.titleMột số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước taen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Legal Studies


 • 2950-1-5344-1-10-20161128.pdf
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-08-17T07:43:52Z-
  dc.date.available2017-08-17T07:43:52Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2004). Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước ta. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế- Luật, 20, 4, 39-46.-
  dc.identifier.issn2588-1167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57328-
  dc.description.abstractQua hơn 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thế khắng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta; bước đầu đáp ứng kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân, nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến một bước nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Dân chủ hoá cũng chính là để phát huy các tiêm năng, tài năng của con người và các năng lực xã hội, cũng chính là phát huy nội lực. Tuy nhiên sự nghiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, còn nhiều việc phải làm. Trong phạm vi bài viêt này, tác giá tập trung tìm hiểu từ nhữ n g vấn đề lý luận cơ bán về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đến thực tiễn áp dụng trong 5 năm qua ở Việt Nam và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quá của công tác này trong thời gian tới.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế- Luật-
  dc.subjectQuy chế dân chủen_US
  dc.subjectCấp xãen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.subjectHiện nayen_US
  dc.titleMột số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trong điều kiện hiện nay ở nước taen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Legal Studies


 • 2950-1-5344-1-10-20161128.pdf
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :