Hoá lý. Tập 4, Điện hoá học. Dùng cho sinh viên Hoá trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57364Hoá lý. Tập 4, Điện hoá học. Dùng cho sinh viên Hoá trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57364