Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5749Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5749