Thi hương thời Nguyễn (Qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57530Thi hương thời Nguyễn (Qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57530