Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên và truy cập internet cho các ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57585Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên và truy cập internet cho các ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57585