Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626