Yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội: cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thể

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57686Yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội: cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thể

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57686