Một số kinh nghiệm của các nước châu Á về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57689Một số kinh nghiệm của các nước châu Á về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57689