Xét xử hình sự theo tố tụng tranh tụng - kinh nghiệm nước ngoài và định hướng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57742Xét xử hình sự theo tố tụng tranh tụng - kinh nghiệm nước ngoài và định hướng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57742