Đặc điểm cấu trúc của biểu thức so sánh ngang bằng trong tiếng Hán hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57771Đặc điểm cấu trúc của biểu thức so sánh ngang bằng trong tiếng Hán hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57771