Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5791Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5791