Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58165Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58165