Giáo trình xử lý ảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58180Giáo trình xử lý ảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58180