Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới . Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58251Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới . Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58251