Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470