Ý nghĩa Lễ Tắm Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58472Ý nghĩa Lễ Tắm Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58472