Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2005)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58545Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2005)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58545