Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58582



Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58582