Xây dựng đội ngũ công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58731Xây dựng đội ngũ công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58731