Nghiên cứu lịch sử và kí ức chiến tranh điều tra về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58754Nghiên cứu lịch sử và kí ức chiến tranh điều tra về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58754