Tìm hiểu quá trình hình thành và hoàn thiện bộ luật nhà Lê qua các thư tịch cổ của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58842Tìm hiểu quá trình hình thành và hoàn thiện bộ luật nhà Lê qua các thư tịch cổ của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58842