Đại số tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58903Đại số tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58903