Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam : Sách kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59093Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam : Sách kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59093