Kinh tế học quốc tế : ý thuyết và chính sách. Tập 2, những vấn đề về tiền tệ quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59105Kinh tế học quốc tế : ý thuyết và chính sách. Tập 2, những vấn đề về tiền tệ quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59105