Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Comercial banking : dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59117Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Comercial banking : dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59117