Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng tro bay tới một số tính chất đất cát và sinh trưởng của cây trồng : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59238Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng tro bay tới một số tính chất đất cát và sinh trưởng của cây trồng : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59238