Chiết xuất, phân lập một số hợp chất phenolic từ lá cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59258Chiết xuất, phân lập một số hợp chất phenolic từ lá cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59258