Khảo sát sự giải phóng kéo dài của viên đa lớp trên hệ cốt trơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59259Khảo sát sự giải phóng kéo dài của viên đa lớp trên hệ cốt trơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59259