Đánh giá khả năng ức chế tăng trưởng của một số dòng tế bào ung thư phổ biến bởi các dịch chiết vi khuẩn lam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59262Đánh giá khả năng ức chế tăng trưởng của một số dòng tế bào ung thư phổ biến bởi các dịch chiết vi khuẩn lam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59262