Đánh giá độc tính của phụ gia thực phẩm: amaranth, tartrazine và monosodium glutamate trên dòng tế bào Hek293

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59263Đánh giá độc tính của phụ gia thực phẩm: amaranth, tartrazine và monosodium glutamate trên dòng tế bào Hek293

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59263