Nghiên cứu tác dụng tan huyết khối invitro củ saponin tách chiết từ cây tam thất (panax notoginseng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59264Nghiên cứu tác dụng tan huyết khối invitro củ saponin tách chiết từ cây tam thất (panax notoginseng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59264