Nghiên cứu thành phần saponin và điều chế phức saponin phytosome của củ cây tam thất panax notoginseng trồng ở Tây bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59265Nghiên cứu thành phần saponin và điều chế phức saponin phytosome của củ cây tam thất panax notoginseng trồng ở Tây bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59265