Xây dựng quy trình phân tích gen CRHR1 và FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59266Xây dựng quy trình phân tích gen CRHR1 và FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59266