Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59267Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59267