Cá ngựa vằn và cá medaka làm mô hình nghiên cứu bệnh người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59270Cá ngựa vằn và cá medaka làm mô hình nghiên cứu bệnh người

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59270