Đánh giá độ bao phủ và dự báo tác động của chính sách mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị HIV/AIDS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59274Đánh giá độ bao phủ và dự báo tác động của chính sách mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị HIV/AIDS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59274