Giáo trình sản phụ khoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59279Giáo trình sản phụ khoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59279