Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành Công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59323Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành Công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59323