Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hải phòng: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59327Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hải phòng: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59327