Một số vấn đề về nội các Trần Trọng Kim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59436Một số vấn đề về nội các Trần Trọng Kim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59436